Hazai anyakönyvezés

A magyar állampolgárokat érintő valamennyi külföldön bekövetkezett anyakönyvi eseményt (születés, házasság, válás, halál) az állampolgárnak Magyarországon is anyakönyveztetnie kell. A kérelmeket Magyarországon a kormányablakokban, a Fülöp-szigeteken a Manilai Magyar Nagykövetség Konzuli Hivatalában lehet benyújtani.  A Manilában benyújtott eljárások ügyintézési ideje hiánytalan kérelem esetén kb. 4-6 hónap, a Magyarországon benyújtottak esetében 2-3 hónap. A kérelmező által benyújtott iratokat a Konzuli Hivatal átvizsgálja és amennyiben azok hiányosak, hiánypótlási felhívást bocsát ki.

1. Születés anyakönyvezéséhez benyújtandó dokumentumok:

 • a Konzuli Hivatal által megküldött Word formátumú, elektronikusan kitöltött formanyomtatványt kérjük e-mailen visszaküldeni, azonban aláírni majd mindkét szülőnek a konzul előtt kell.
 • Apostille hitelesítéssel ellátott külföldi születési anyakönyvi kivonat eredetben. Annak ellenére, hogy a Fülöp-szigeteki anyakönyvi kivonatok angol nyelvűek, a magyar hatóságok gyakran igényelnek hiteles fordítást az eltérő adattartalom miatt, illetve ha bármiféle megjegyzést tartalmaz. Hiteles fordítást az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (www.offi.hu) készít, illetve fordításhitelesítés kérhető a már elkészített fordításra a Konzuli Hivataltól.
 • szülők házassági anyakönyvi kivonata Apostille hitelesítéssel elátva. Amennyiben a szülők házassága még nem került anyakönyvezésre Magyarországon, ezt a születés anyakönyvezésével egyidejűleg kezdeményezni kell. Ha az anyakönyvezendő személy születésének időpontjában a szülők nem voltak házasok, illetve a házasságra csak a születést követően kerül sor, apai elismerő nyilatkozat megtétele szükséges (díjköteles). Az apai nyilatkozat csak konzul előtt, személyesen tehető meg. A nyomtatványt az anyának, illetve 14. életévének betöltése után a gyermeknek is alá kell írnia. A fenti nyilatkozatok nem vonhatók vissza. Külföldi állampolgár anya esetén szükséges az anya családi állapot igazolása is, a fent már részletezett hiteles fordítással és Apostille hitelesítéssel ellátva. 
 • szülők személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okiratok: érvényes magyar és/vagy külföldi útlevél, személyazonosságot igazoló egyéb okiratok (jogosítvány, személyigazolvány), lakcím igazoló kártya, magyar és külföldi állampolgársági igazolások, honosítási okiratok.
 • a gyermek születésének hazai anyakönyvezése iránti kérelem lakcímbejelentés nélkül nem terjeszthető elő. A gyermek csak valamelyik szülő állandó lakcímére jelenthető be. Amennyiben mindkét szülő rendelkezik magyarországi lakcímet tartalmazó lakcímkártyával, akkor a gyermek csak a magyarországi címre jelenthető be. Ha Magyarországon a szülő(k) külföldi lakcíme be van jelentve, a gyermeket csak valamelyik szülő Magyarországon nyilvántartott külföldi lakcímére lehet bejelenteni. Kiskorú nyilvántartásba vételéhez mindkét szülő konzul előtt tett aláírására szükség van. Ezért kérjük, hogy a születés hazai anyakönyvezésére szolgáló adatlap nyilvántartásba vételre vonatkozó részéről se feledkezzenek el!
 • amennyiben az eljárást Magyarországon tervezi elindítani, az ott jelen nem levő házastárstól a magyar anyakönyvvezető által megkövetelt meghatalmazás szükséges. Itt jelezzük, hogy meghatalmazással csak a magyar fél indíthat el anyakönyvezési ügyet!

Az eljárás díjmentes, azonban a fordítás nem. Az anyakönyvezési kérelemmel együtt a gyermek útlevélkérelme is beadható, amely szintén díjköteles.

Segítség az adatlap kitöltéséhez

 • a II/A.: a gyermek születésekor még nem rendelkezik személyi azonosítóval (régen: személyi szám), tehát a rovatot üresen kell hagyni, ha az anyának van magyar lakcíme, akkor a város vagy a falu a származási hely,
 • a II/B. pont 1. alpont kitöltése, majd a helyszínen való aláírása kötelező,
 • III/A. pont: nem kell kitölteni azt a részt, ahol az apa adatainál a következő jel szerepel: ----
 • a III/B. pontban kizárólag az anya családi állapotát kell megadni, EAK azonosító szerepel a 2014. július 1-je után kiállított házassági anyakönyvi kivonaton (formája: SZ02345678), az ezen dátum előtt kiállított házassági anyakönyvi kivonaton folyószám található a jobb felső sarokban,
 • a III/C. pontban felsorolt 6 kérdés közül az Önök esetére vonatkozó 3 kérdést kell aláírni a konzulátuson (Ha a gyermek reprodukciós eljárásból származik, akkor erről az egészségügyi intézménytől igazolást kell kérni, amelyhez fordítást kell készíteniük.)

 

Anyasági támogatás és fiatalok életkezdési támogatása

 

2018. január 1-jétől a magyarországi családtámogatási ellátási formák közül az alábbi két juttatás elérhető a Magyarország közigazgatási határain kívül élő magyar állampolgárok számára is:

Az anyasági támogatást a magyar állampolgárságú gyermekre tekintettel a gyermek születését követő hat hónapon belül lehet benyújtani, azaz amennyiben az Ön gyermeke 2017. június 30. napja után született, benyújthatja az anyasági támogatás iránti kérelmet a gyermek születésétől számított hat hónapon belül.

fiatalok életkezdési támogatását (babakötvény) az életkezdési támogatásra jogosult gyermek szülője vagy az életkezdési támogatásra jogosult gyermek más törvényes képviselője igényelheti.  Az életkezdési támogatás legkorábban 2018. január 1. napjától igényelhető a 2017. június 30. napja után született gyermekek után.

Fontos! Az anyasági támogatás és az életkezdési támogatás megállapításának feltétele, hogy a külföldön született és nem Magyarország területén élő gyermeket a hazai (magyarországi) anyakönyvezési eljárásban anyakönyvezzék.

Hol igényelhető?

 • a konzuli feladatot ellátó hivatásos magyar külképviseleteken
 • Magyarországon az integrált ügyfélszolgálatoknál (kormányablakoknál): https://kormanyablak.hu/hu/kormanyablakok
 • Postai úton (Magyar Államkincstár, 1081 Budapest, Fiumei út 19/A.)
 • Elektronikusan (ügyfélkapus regisztrációt követően): 

KÉRELEM ÉLETKEZDÉSI LETÉTI SZÁMLA MEGNYITÁSA IRÁNT

KÉRELEM ANYASÁGI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

 

 

 

A két támogatásra vonatkozó igény együttesen is benyújtható a „Kérelem anyasági támogatás megállapítására külföldön született magyar állampolgárságú gyermek esetén” elnevezésű formanyomtatványon. A fiatalok életkezdési támogatására vonatkozó igény külön is benyújtható a "Kérelem életkezdési letéti számla megnyitása iránt külföldön élő magyar állampolgárságú gyermek esetén" elnevezésű formanyomtatványon. A kérelem a születés hazai anyakönyvezésének kérelmezésével együtt is benyújtható.

 

2. Házasság anyakönyvezése

A magyarországi anyakönyvezés iránti kérelem személyesen, mindkét fél jelenlétében nyújtható be a Konzulátuson. Az eljárás díjmentes, azonban a fordítás nem. A benyújtandó dokumentumok:

 • a Konzuli Hivatal által megküldött Word formátumú, elektronikusan kitöltött formanyomtatványt kérjük e-mailen visszaküldeni, azonban aláírni majd a konzul előtt kell.
 • Apostille hitelesítéssel ellátott külföldi házassági anyakönyvi kivonat eredetben. Annak ellenére, hogy a Fülöp-szigeteki anyakönyvi kivonatok angol nyelvűek, a magyar hatóságok gyakran igényelnek hiteles fordítást az eltérő adattartalom miatt, illetve ha a bármiféle megjegyzést tartalmaz. Hiteles fordítást az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (www.offi.hu) készít, illetve fordításhitelesítés kérhető a már elkészített fordításra a Konzuli Hivatalban. 
 • a külföldi fél születési anyakönyvi kivonata eredetben. A külföldi okirat a fentiek szerinti fordítással és Apostille hitelesítéssel látandó el.
 • felek személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okiratok: érvényes magyar és/vagy külföldi útlevél, személyazonosságot igazoló egyéb okiratok (jogosítvány, személyigazolvány), lakcím igazoló kártya, magyar és külföldi állampolgársági igazolások, honosítási okiratok.
 • a házasságot megelőző elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló dokumentum (jogerős bontóítélet, halotti anyakönyvi kivonat). A külföldi okirat a fentiek szerinti fordítással és Apostille hitelesítéssel látandó el.

 

3. Válás anyakönyvezése

A magyarországi anyakönyvezés iránti kérelem személyesen nyújtható be a Konzuli Hivatalban. Az eljárás díjköteles. A szükséges dokumentumok:

 

 • a Konzuli Hivatal által megküldött Word formátumú, elektronikusan kitöltött formanyomtatványt kérjük e-mailen visszaküldeni, azonban aláírni majd a konzul előtt kell.
 • a magyar házassági anyakönyvi kivonat;
 • amennyiben a felbontandó házasság Magyarországon még nem volt anyakönyvezve, úgy a házasságot és a válást egyaránt anyakönyveztetni kell. A két eljárás egyidejűleg kezdeményezendő.
 • a válást igazoló eredeti okirat (pl. válási záradékkal ellátott házassági anyakönyvi kivonat, vagy jogerős bontóítélet) külföldi okirat esetén hiteles magyar fordítással[1] és Apostille hitelesítéssel / diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva
 • a felek születési anyakönyvi kivonata. A külföldi okirat a fentiek szerinti fordítással és Apostille hitelesítéssel / diplomáciai felülhitelesítéssel látandó el.
 • felek személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okiratok: érvényes magyar és/vagy külföldi útlevél, személyazonosságot igazoló egyéb okiratok (jogosítvány, személyigazolvány), lakcím igazoló kártya, magyar és külföldi állampolgársági igazolások, honosítási okiratok.

 

4. Haláleset anyakönyvezéséhez szükséges dokumentumok

Magyar állampolgár köteles kezdeményezni a magyar állampolgárságú házastársa, bejegyzett élettársa, gyermeke és szülője külföldön történt halálának hazai anyakönyvezését.

A kérelem személyesen nyújtható be a Konzuli Hivatalban. Az eljárás díjmentes.

 

 • a Konzuli Hivatal által megküldött Word formátumú, elektronikusan kitöltött formanyomtatványt kérjük e-mailen visszaküldeni, azonban aláírni majd a konzul előtt kell.
 • halál tényét bizonyító külföldi anyakönyvi kivonat Apostille hitelesítéssel ellátva eredetben. Hiteles fordítást az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (www.offi.hu) készít, illetve fordításhitelesítés kérhető a már elkészített fordításra a Konzuli Hivatalban. 
 • az elhunyt személy magyar születési anyakönyvi kivonata;
 • az elhunyt magyar állampolgárságát igazoló valamennyi okirat (a halál időpontjában érvényes útlevél, személyazonosságot igazoló okirat, lakcímkártya, egy évnél nem régebbi állampolgársági bizonyítvány);
 • ha az elhunyt a haláleset időpontjában házas, elvált vagy özvegy volt, ezen családi állapotok igazolására szolgáló okiratok.
 

[1] a bírósági ítéletek esetében elegendő a kivonatolt fordítás, tehát jellemzően a döntés rendelkező részét kell lefordítani, illetve szükség esetén az indokolás releváns részét.